İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
 
 
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMET TAMAMLANMA SÜRESİ
(En geç süre)
3091 SAYILI TAŞINMAZ MAL ZİLYETLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN VALİLİK  VE KAYMAKAMLIKLARCA ÖNLENMESİ
1- Matbu dilekçe,
2- Kira kontratı, (varsa)
3- Tapu belgesi vs (varsa)
15 Gün
4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA BAŞVURU
1- Şikayet Dilekçesi 
(Dilekçede bulunması gereken hususlar: 
Şikayetçinin adı, soyadı, adresi ve telefon numarası, şikayet edilen memurun adı, soyadı, çalıştığı kurum)
30 + 15 Gün
APOSTİLLE  TASDİK İŞLEMİ
Vatandaşlarca Lahey Sözleşmesine taraf ülkelere gönderilecek olan resmi belgeler.
(İdari nitelikteki belgelerin tasdikinde ilçede bulunan kamu kurum ve kuruluşlarından alınan resmi belgeler ve noter tasdikli belgelerin imza tasdik işlemi vs)
15 Dakika
5651 SAYILI KANUN GEREĞİNCE
TİCARİ AMAÇLA İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICI İZİN BELGESİ VERİLMESİ
(Başvuru Belgeleri)
1- Matbu dilekçe,  
2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı ya da belediyeden onaylı bir örneği,
3- Vergi levhası fotokopisi,
4- Ruhsat sahibinin/Sorumlu Müdürün nüfus cüzdan fotokopisi,
5- Telekomünikasyon Kurumundan alınan sabit IP sözleşmesi,
6- TİB onaylı filtre programı lisans belgesi fotokopisi.
15 Gün
İNTERNETTEN E-POSTA YOLUYLA YAPILAN BAŞVURULAR
İnternet aracılığı ile e-mail yoluyla yapılan başvurular ve Bakanlığın internet sitesinden ilgisi nedeni ile kurulumuza yönlendirilen ve diğer  e- mailler.
30 Gün
VATANDAŞLARDAN ELDEN VEYA POSTA İLE GELEN DİLEKÇELER
1- Dilekçe 
(Kaymakam ya da Yazı işleri Müdürü tarafından havale edilmiş dilekçeler)
Not : Adısoyadı, tarih, adres ve imza olmayan dilekçeler işleme alınmaz.
30 gün
EVRAK  VE DİLEKÇE HAVALE İŞLEMİ
Elden veya posta yolu ile gelen resmi evrak ve dilekçeler ilgili kuruma havale edilir.
İvedilikle
İNSAN HAKLARI İHLALLERİ BAŞVURUSU
1- Başvuru Formu
30 Gün
4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU GEREĞİNCE YAPILAN MÜRACAATLAR
1- Bilgi edinme başvuru formu
a) Gerçek kişiler için,
b) Tüzel kişiler için
(Bilginin başka kurumdan temin edilmesi durumunda süre 30 iş günüdür.)  
15 İş günü
DÜĞÜN VE EĞLENCE BAŞVURU DİLEKÇELERİ
1- Başvuru dilekçesi.
(Talep edilen konuya ait dilekçe ilgili kuruma havale edilir.)
10 Dakika
DİSİPLİN CEZASINA İTİRAZ İŞLEMLERİ
1- İtiraz dilekçesi (7 gün içinde)
2- Disiplin cezası kararı
3- Disiplin cezası kararı tebliğ-tebellüğ belgesi
30 Gün
MUHTAR İZİN BAŞVURUSU
1- İzin talep dilekçesi.
30 Dakika
MUHTAR  İMZA SİRKÜLERİ TASDİKİ
Muhtarın imza ve mührünü taşıyan belge
30 Dakika
MUHTARLIK BELGESİ
Talep ve 1 adet fotoğraf
30 Dakika
YIPRANMIŞ, KAYBOLMUŞ VEYA ÇALINMIŞ MÜHÜR MÜRACAATI
1- Muhtarlık mührünün yıprandığı, kaybolduğu veya çalındığına dair dilekçe,
2- Çalındı ise kolluk kuvvetlerince hazırlanmış tutanak,
3- Mühür bedeli, dekontu ve eski berat.
1 Ay
BİMER BAŞVURULARI
1- Başvuru dilekçesi,
2- İnternet üzerinden yapılan Bimer başvuruları.
15 Gün
KAMU GÖREVLİLERİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ BAŞVURUSU
1- Dilekçe  
15 Gün
ADLİ SİCİL BELGESİ
  (Sabıka Kaydı)
1- Dilekçe matbu
2- Nüfus Cüzdanı aslı
10 Dakika
 
TÜKETİCİ SORUNLARI BAŞVURUSU
 
1- Matbu Başvuru Dilekçesi,
2- Fatura,
3- Satış Fişi 
4- Garanti Belgesi veya Sözleşme
1 ay ile 1 yıl arası
 
 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvurunun eksiksiz belge ile yapıldığı hallerde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
İlk Müracaat Yeri                     :                                                          İkinci Müracaat Yeri                :
 
 
Adı ve Soyadı  : Melahat ZİHNİ DOĞRU                                   Adı ve Soyadı  :Zerrin ÇAY BEŞİKCİ
Unvanı             : İlçe Yazı İşleri Müdürü                                    Ünvanı             : Kaymakam
Adres               : Çarşıbaşı Kaymakamlığı                                  Adres              : Çarşıbaşı Kaymakamlığı
Tel                    : (462) 821 35 15                                               Tel                   : (462) 821 35 15                  
Faks                 : (462) 821 28 99                                                Faks               : (462) 821 28 99